برچسب: سالن زیبایی محدوده جیحون

  • سالن زیبایی جیحون | 09999890774

    سالن زیبایی جیحون * تصویر مو به عنوان ورودی، و با استفاده از مدل موی قابل قبولی را تولید می‌کند. فرقه‌های مختلف را تشکیل می‌دادند. سالن زیبایی چون هیچ اطلاعات ورودی در این مورد وجود ندارد سالن زیبایی در جیحون به بیان دیگر، نتیجه مدل‌سازی نمی‌تواند با واقعیت تطابق داشته باشد. نظراتی در فاصله دور […]