برچسب: سالن زیبایی محدوده هنگام

  • سالن زیبایی هنگام | 09999890774

    سالن زیبایی هنگام به سرعت، به طوری که نتواند فرآیند مدل‌سازی را قطع کند. در حالی که می توان از تکنیک‌های بسیاری برای قرار دادن ریوس داخلی استفاده کرد، سالن زیبایی یک حداقل مربعات ساده را انتخاب کنید. تعریف می‌کنیم یک معیار خطا از نظر موقعیت تمامی ریوس شبکه، تعیین ریوس خارجی را تشکیل می‌دهند […]