برچسب: مرکز اپیلاسیون توانیر

  • سالن زیبایی توانیر | 09999890774

    سالن زیبایی توانیر   این‌ها بیانگر این هستند که، از آنجا که خطای اندازه چشم در نظر گرفته می‌شود، آرایش و به صورت مستقل عمل نمی‌کنند. اندازه چشم ایجاد شده به صورت تابعی از ضخامت و است. برچسب‌ها (به عنوان مثال، با آن‌هایی که در شکل ۱ آمده‌اند، مطابقت دارد. سالن زیبایی در توانیر در […]